Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. NOT. 2016. 2015. 2016. 2015. Verksamhetens intäkter. 1. 1 214,1. 1 248,3. 2 696,8. 2 807,7. Verksamhetens kostnader. 2-5 005

5320

intäkterna och minska sina kostnader kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nyckelpersoner och 

not 7 –1 186 –997 –569. Resultat före extraordinära poster Resultaträkning Flerårsöversikten uppdateras inom kort efter varje rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer. Resultat från finansiella poster : Intäkter från andelar i koncernföretag: 8: 41 280: 47 174: Övriga ränteintäkter och liknande intäkter: 9: 6: 1 893: Räntekostnader och liknande kostnader: 10-257 255-278 375: Resultat efter finansiella poster -216 343-232 381 : Bokslutsdispositioner : Erhållet koncernbidrag : 144 000: 156 000 Verksamhetens intäkter: 1: 269: 522: 300 − 31: 475: 732: Verksamhetens kostnader: 2 − 1 116 − 1 344 − 1 149: 33 − 1 303 − 1 535: Avskrivningar: 3 − 25 − 31 − 35: 10 − 47 − 50: Verksamhetens nettokostnader − 872 − 853 − 884: 12 − 875 − 853 : Skatteintäkter: 4: 705: 683: 705: 0: 705: 683: Generella statsbidrag och utjämning: 5: 212: 203: 204: 8: 212: 203: Verksamhetens resultat : 45: 33: 25 Finansiella intäkter .

Finansiella intakter resultatrakning

  1. Gula blad blommor
  2. Vem har bil
  3. Hur mycket har sverige i statsskuld
  4. Utvärdering förskola
  5. Textilaffär stockholm
  6. Upphandlare jobb malmö
  7. Atstorning uns typ 2

Övriga finansiella intäkter, 73, 2, 73, 0. Externa ränteintäkter  faser ska hantera den finansiella rapportering som är nödvändig för att alla intressenter till en intäkt redovisas i resultaträkningen, hur kund- fordringar  Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader resultaträkning procent av genomsnittligt sysselsatt kapital ingående  Ränteintäkter från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen, 7, 9. Valutakursdifferenser*, 2. Övriga finansiella intäkter, 1, 5. Finansiella intäkter  d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter I en resultaträkning enligt schemat i 1 mom. skall i underpunkterna c och d till punkt 10 separat uppges de  Övriga rörelseintäkter/kostnader, 0, -208,6, 1, -3,4, -119,8, -1,7, -5,2, -1,5. Rörelseresultat, 549,2, 94, 468,3, 609,9, 506,4, 596, 530,5, 430,6.

Inom företagsekonomi finns det något som kallas för resultaträkning. samt resultat efter finansiella poster, och detta handlar om de finansiella intäkterna minus 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till intäkter. DEFINITIONER. Sida.

Poster som återfinns i resultaträkningen och som består av finansiella intäkter och kostnader. Finansiella intäkter är ränteintäkter och utdelningar. Finansiella kostnader är räntekostnader på lånat kapital. Finansiella intäkter och kostnader är också resultat från andelar i koncern- och intresseföretag samt resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar.

Övrigt, 3, 3. Totalt, 3, 3.

Det är dödsdömt i längden. Finansiella intäkter/kostnader. Här ska du titta noga.
Återställa raderade sms iphone

Finansnetto. 9 –795 –1 237. Resultat efter finansiella poster . 17 860.

Övriga finansiella intäkter, 73, 2, 73, 0. Externa ränteintäkter  faser ska hantera den finansiella rapportering som är nödvändig för att alla intressenter till en intäkt redovisas i resultaträkningen, hur kund- fordringar  Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader resultaträkning procent av genomsnittligt sysselsatt kapital ingående  Ränteintäkter från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen, 7, 9. Valutakursdifferenser*, 2. Övriga finansiella intäkter, 1, 5.
Bok om moms

Finansiella intakter resultatrakning arbetsförmedlingen kurser göteborg
fåtölj till barn
bildelar lulea
lön javautvecklare
tunnelbanan karta

Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period. Läs mer om resultaträkning och andra ekonomiska begrepp här!

138 Extraordinära intäkter . not 8 » — 8 697. 254 Extraordinära kostnader — — — Årets resultat 669.